Disclaimer

 

Op deze site van Buf Klimaatbeheersing zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.

De gegevens op deze internetsite zijn bedoeld ter algemene informatie. Deze gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. Buf Klimaatbeheersing heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze site en daarbij gebruik gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden. Buf Klimaatbeheersing staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Buf Klimaatbeheersing aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. Buf Klimaatbeheersing wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. Buf Klimaatbeheersing garandeert evenmin dat Buf Klimaatbeheersing –site foutloos of ononderbroken functioneren.

Op Buf Klimaatbeheersing -sites wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door Buf Klimaatbeheersing niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Buf Klimaatbeheersing wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.

De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt doet u dat voor eigen rekening en risico.

Buf Klimaatbeheersing, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien) met betrekking tot op Buf Klimaatbeheersing -site gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van Buf Klimaatbeheersing -site. In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Buf Klimaatbeheersing, de inhoud van Buf Klimaatbeheersing -site over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen.

De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid strekken mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Buf Klimaatbeheersing

Op Buf Klimaatbeheersing site en op deze Voorwaarden & Disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

© Copyright 2015 Buf Klimaatbeheersing